Innovatie

Innovatie

Innovatie of vernieuwing heeft betrekking op nieuwe ideeën, goederen, diensten en processen. Innovatie kan plaatsvinden binnen organisaties maar ook binnen bredere – sociale – verbanden. Het proces van innoveren (innovatieproces) omvat het geheel van menselijke handelingen gericht op vernieuwing (van producten, diensten, productieprocessen, etc.) De Consultheek kan u hierbij doelgericht van dienst zijn!

Stimuleren van innovatie

De Consultheek bevordert innovatie op verschillende manieren:

 • het nemen van het risico van innovatie aantrekkelijker maken voor bedrijven, uitvinders, instellingen en organisaties. Dit kan door het mogelijke resultaat in geld aantrekkelijker te maken.
 • het, als overheid, stellen van heldere, strenge eisen aan (consumenten)producten en processen, bijvoorbeeld ten aanzien van de veiligheid, het energieverbruik, de milieu-effecten, etc. Producten die niet aan de eisen voldoen mogen niet worden verkocht.
 • helder en consistent lange termijn-overheidsbeleid, zowel wat betreft (toekomstige) eisen aan producten en processen als wat betreft de subsidies om ontwikkeling en invoering daarvan te stimuleren.
 • het ‘oplijnen’ van de institutionele prikkels voor de deelnemers in het innovatieproces.
 • het ter beschikking stellen van geld voor onderzoek.
 • het verminderen van regels en barrières voor bedrijven en instellingen, bijvoorbeeld met betrekking tot de invoering van nieuwe technologieën.
 • het vormen van clusters waar kennisintensieve organisaties (universiteiten, bedrijven, enzovoort) samenwerken.
 • het voeren van een actief beleid door overheidsorganen zelf, om voor innovatieve methodes te kiezen in plaats van voor traditionele.
 • het toepassen van beter kennismanagement.
 • het ter beschikking stellen van geschikte begeleiding voor bedrijven die wensen te innoveren.
 • het samenbrengen van innoverende bedrijven in lerende netwerken waar ervaringen rond innovatie worden uitgewisseld