Bestemmingsplan

Consultheek > Vakgebieden > Regelgeving > Bestemmingsplan

In een Bestemmingsplan (BP) worden de functies van toegestane activiteiten in een gebied aangegeven. Van bedrijfsactiviteiten wordt via een zgn. milieu-klasse  (1 t/m 5) aangegeven welke bedrijvigheid in die omgeving toelaatbaar wordt geacht.

Veelal worden voorwaarden gesteld aan bouwmassa, bouwhoogte, goot-en nokhoogtes van gebouwen of wordt de grootte van een bouwvlak of het aantal toelaatbare gebouwen (hoofd- en bijgebouwen) bepaald.

Vaak zijn op de gestelde regels/voorschriften ontheffingen mogelijk, mits die worden aangevraagd.

Bij elk voornemen voor een bouwplan of bedrijfsvestiging- uitbreiding- of wijziging is het van belang te toetsen òf dat voornemen in het vigerende (= van kracht zijnde) Bestemmingsplan past qua functie en bouwplan.

“Past” dat bouwplan of voorgenomen bedrijfsactiviteit niet in het vigerende Bestemmingsplan, is te bekijken of dat plan / bedrijfsactiviteit op die plaats dan wel via een ontheffingsaanvrage of misschien zelfs via een wijziging van het Bestemmingsplan is te realiseren.

Omdat we “thuis” zijn in de materie kunnen we de aanvrager meestal snel van dienst zijn!